Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego serwis informacyjny
Strona Główna
 • Struktura organizacyjna
 •       -- Walne Zebranie Członków
           --- Skład osobowy
           --- Kompetencje
        -- Zarząd
        -- Komisja Rewizyjna
 • Akty prawne
 • Ogłoszenia, Przetargi
 • Ogłoszenie o naborze
 • Instrukcja obsługi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRONA GłóWNA   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  WALNE ZEBRANIE CZłONKóW   \  KOMPETENCJE

    Kompetencje

  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1) podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,

  2) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu,

  3) dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  4) odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru,

  5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

  6) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek oraz innych świadczeń finansowych przez członków Stowarzyszenia,

  7) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,

  8) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,

  9) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  10) udzielanie absolutorium Zarządowi,

  11) uchwalanie zmian w Statucie,

  12) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,

  13) podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,

  14) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu,

  15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

  16) rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia,

  17) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

    udostępnił SGIPPS dnia 2005-11-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra