Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego serwis informacyjny
Strona Główna
 • Struktura organizacyjna
 • Akty prawne
 • Ogłoszenia, Przetargi
 • Ogłoszenie o naborze
 • Instrukcja obsługi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Wersja archiwalna publikacji Statut z dnia 2006-07-02 22:13:33

    Statut
   

  STATUT

  STOWARZYSZENIA GMIN i POWIATÓW POMORZA ŚRODKOWEGO

  TEKST JEDNOLITY
  Niniejszy statut określa organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia

  Rozdział I
  Postanowienia ogólne

  § 1

  Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin i powiatów Pomorza Środkowego.

  § 2

  Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Koszalin.

  § 3

  1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze gmin i powiatów będących członkami Stowarzyszenia.
  2. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawnie określonych.

  4. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych gmin i powiatów. Stowarzyszenie może reprezentować interesy innych niż stowarzyszone samorządów, na ich wniosek.  § 4

  Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

  § 5

  1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

  - ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 91, poz. 578 ze zm.),
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.),
  - ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zm.),
  - ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
  - niniejszego statutu.

  2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

  3. Stowarzyszenie posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą po środku logo i napis w otoku „Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego”.

  § 6

  1. Stowarzyszenie powołuje się w celu wspierania idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego członków.

  2. Celami Stowarzyszenia są ponadto:

  1) inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów,
  2) programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju,
  3) tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego,
  4) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
  5) informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  6) koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie,
  7) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,
  8) podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków, poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,
  9) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatów,
  10) inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania,
  11) realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej,
  12) wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

  3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1) organizację i udział w szkoleniach, seminariach, wystawach, wyjazdach studyjnych oraz prezentacjach,
  2) propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Pomorza Środkowego,
  3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  4) upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji,
  5) prowadzenie działalności gospodarczej w określonym w Statucie zakresie,
  5a) prowadzenie działalności lotniczej oraz zarządzanie lotniskami, lądowiskami na potrzeby mieszkańców Środkowego Pomorza oraz eksploatacja nieruchomości przeznaczonych na cele lotnicze,
  6) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
  7) podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
  8) prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej.

  4. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

  5. W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

  § 7

  Stowarzyszenie realizując swoje cele może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:

  1) działalności wydawniczej (PKD 22.1),
  2) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),
  3) reklamy (PKD 74.4),
  4) pozaszkolnych form kształcenia dla dorosłych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 80.42),
  5) uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11),
  6) działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej (PKD 01.4).

  § 7a

  1. Statutowa działalność Stowarzyszenia, określona w § 6 ust. 3 pkt 1-4 i 6 jest prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna i według Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowi „działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną PKD 91.33”.

  2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

  1) działalności biur turystycznych (PKD 63.30.C),
  2) badania rynku i opinii publicznej (PKD 74.13),
  3) działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A),
  4) pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 92.62).

  3. Statutowa działalność Stowarzyszenia, określona w § 6 ust. 3 pkt 5a jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego i stanowi:

  1) pozostałą działalność wspomagającą transport lotniczy (PKD 63.23),
  2) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z).

  Rozdział II
  Członkowie Stowarzyszenia

  § 8

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy i powiaty z terenu Pomorza Środkowego.

  2. Wolę przystąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia wyraża się w drodze zarządzenia wójta lub uchwały podjętej przez zarząd powiatu.

  3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2 wyrażą wolę założenia Stowarzyszenia – uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.

  § 9

  1. Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd o przyjęciu do Stowarzyszenia.

  2. Kandydat na członka Stowarzyszenia, któremu Zarząd odmówił przyjęcia do Stowarzyszenia może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

  § 10

  Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem wójta lub jego upoważnionych przedstawicieli oraz upoważnionych przedstawicieli zarządu powiatu. Przedstawiciele reprezentują członka Stowarzyszenia do czasu cofnięcia upoważnienia.

  § 11

  Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd następuje wskutek:

  1) rezygnacji członka wyrażonej w formie decyzji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

  2) wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu:

  - za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  - za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
  - za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące.

  § 12

  1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

  1) wybierać władze Stowarzyszenia oraz brać udział w innych głosowaniach,
  2) zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwać postulaty, formułować wnioski,
  3) brać udział w zebraniach, naradach, imprezach oraz korzystać ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia,
  4) składać do Walnego Zebrania Członków skargi na działalność Zarządu.

  2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

  1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
  2) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
  3) przestrzegać przepisów statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia.

  Rozdział III

  Władze Stowarzyszenia

  § 13

  Władzami Stowarzyszenia są:

  1) Walne Zebranie Członków,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna.

  § 14

  1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.

  2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 3.

  3. Do podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwał, o których mowa w § 17 pkt 2, 6, 11, 12 wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

  4. Posiedzenia władz Stowarzyszenia są ważne o ile uczestniczy w nich, co najmniej połowa członków.

  5. Wadze Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenia do udziału w posiedzeniu dostarczane zainteresowanym najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.

  6. Tryb określony w ust. 5 nie musi być stosowany, jeżeli na posiedzeniu władzy Stowarzyszenia jest obecnych, co najmniej 2/3 członków i żaden z obecnych nie sprzeciwia się prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.

  7. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

  Walne Zebranie Członków
  § 15

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

  2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

  3. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu w głosowaniu podczas kolejnego posiedzenia.

  §16

  1. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej dwa razy w roku, a zwołuje je z własnej inicjatywy Zarząd, Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

  2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 1 ustala Zarząd.

  3. Walne Zebranie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

  4. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 3 ustala Komisja Rewizyjna.

  5. Walne Zebranie Członków w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji.

  6. Do czasu dokonania wyborów do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje z wyłączeniem prawa do przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.

  7. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący organu Stowarzyszenia, który zwołał posiedzenie i następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  8. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą przedstawiciele członków, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby.

  9. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń ustala regulamin Walnego Zebrania Członków.

  § 17

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

  1) podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,
  2) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu,
  3) dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4) odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru,
  5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
  6) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych,,
  7) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
  8) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,
  9) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  10) udzielanie absolutorium Zarządowi,
  11) uchwalanie zmian w Statucie,
  12) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,
  13) podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
  14) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu,
  15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  16) rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia,
  17) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

  Zarząd

  § 18

  1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

  2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

  3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

  4. Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem Prezesa Zarządu a następnie łącznie lub odrębnie pozostałych członków Zarządu. Tak utworzony Zarząd, na pierwszym swoim posiedzeniu, wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa.

  5. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.

  6. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes z zastrzeżeniem § 28 ust. 1.

  7. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.

  8. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, nie przekraczające 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

  9. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

  § 19

  1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego śmierci.

  2. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 5 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

  3. W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.

  4. Postanowienia paragrafu niniejszego mają odpowiednie zastosowanie do członków Komisji Rewizyjnej.

  § 20

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

  2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 2 członków Zarządu.

  3. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

  4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu.


  § 21

  Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

  1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
  2) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
  3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  5) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
  6) zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie,
  7) wykonywanie budżetu,
  8) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
  9) prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
  10) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu,
  11) delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie umów i porozumień zawartych przez Stowarzyszenie,
  12) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 6 ust. 2 pkt 12,
  13) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
  14) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Stowarzyszenia.

  Komisja Rewizyjna

  § 22

  1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.

  2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, spośród przedstawicieli członków.

  3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

  4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

  5. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

  6. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem z Zarządzie.

  7. Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.

  8. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

  § 22a

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

  2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji, na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

  § 23

  1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku

  2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie braku Przewodniczącego – przez Prezesa Zarządu.

  3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.

  § 24

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1) kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  2) kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
  3)
  kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,
  4)
  opiniowanie projektu budżetu i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
  5)
  składanie sprawozdań z wykonania budżetu,
  6)
  opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka,
  7)
  zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 16 ust. 3,
  8)
  wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

  Rozdział IV

  Majątek i finanse Stowarzyszenia

  § 25

  1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

  2. Stowarzyszenie wyodrębnia rachunkowo prowadzoną nieodpłatnie i odpłatnie działalność pożytku publicznego w rozumieniu § 7a Statutu w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.


  § 25a

  1. Zarząd Stowarzyszenia sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

  2. Do finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o rachunkowości.

  3. Do zakresu merytorycznych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.

  4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu, przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

  § 26

  1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:

  1) Ruchomości inne prawa majątkowe,
  2)
  środki pieniężne.

  2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

  1) z rocznych i dodatkowych składek członkowskich,
  2) z darowizn,
  3) z dotacji, grantów, subwencji itp.,
  4) ze spadków i zapisów,
  5) z dochodów z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia,
  6) z odsetek bankowych,
  7) z ofiarności publicznej,
  8) z innych przewidzianych prawem źródeł.

  3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

  4. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

  5. Przy udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzysze­nia, przekazywaniu majątku Stowarzyszenia, wykorzystywaniu majątku Stowarzyszenia oraz dokonywaniu zakupów towarów lub usług obowiązują Stowarzyszenie ograniczenia wynikające z art. 20 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  § 27

  1. Sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne Zebranie Członków.

  2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala się:

  1) jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących gminę będącą członkiem Stowarzyszenia i stawki w złotych w wysokości 0,58 zł,
  2) ryczałtowo dla powiatów będących członkami Stowarzyszenia w wysokości 11.500 zł.

  3. Wysokość rocznych składek członkowskich może być rokrocznie podwyższana przez Walne Zebranie Członków nie więcej jednak niż o 15 %.

  4. Przez liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę rozumie się mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie gminy na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok, za który ustalana jest wysokość składki.

  5. Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.

  6. Dodatkowe składki członkowskie ustala się na pokrycie innych, niż określonych w ust. 5, kosztów działalności Stowarzyszenia, w szczególności na finansowanie realizowanych przez Stowarzyszenie programów i przedsięwzięć. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek wnieść składkę dodatkową, jeżeli wyraził zgodę na jej ustalenie.

  § 28

  1. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich o wartości przewyższającej 2000 zł, podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

  2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Stowarzyszenie dokonuje Prezes Zarządu z zastrzeżeniem § 21 pkt 10.  Rozdział V

  Postanowienia końcowe


  § 29

  1. Stowarzyszenie w zakresie swoich celów statutowych kontynuuje zadania i przedsięwzięcia realizowane przez Związek Gmin Pomorza Środkowego po jego likwidacji.

  2. W zakresie określonym w ust. 1, w drodze czynności prawnych, Stowarzyszenie wstępuje w prawa i obowiązki Związku Gmin Pomorza Środkowego po jego likwidacji.

  § 30

  1. W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia.

  2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.

  3. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.

  § 31

  1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych prawem przewidzianych przypadkach.

  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.

  3. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

  4. Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

  5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

  6. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.

  § 32

  W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

    udostępnił SGIPPS dnia 2006-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Struktura organizacyjna
  2. Akty prawne
  3. Ogłoszenia, Przetargi
  4. Ogłoszenie o naborze
  5. Instrukcja obsługi
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra