Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego serwis informacyjny
Strona Główna
 • Struktura organizacyjna
 • Akty prawne
 • Ogłoszenia, Przetargi
 • Ogłoszenie o naborze
 • Instrukcja obsługi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRONA GłóWNA   \  INSTRUKCJA OBSłUGI

    Instrukcja Obsługi

  Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej:

  Biuletun Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

  Strona podmiotowa Biuletynu składa się z menu przedmiotowego, będącego tematycznym wykazem udostępnionych na stronie informacji. Obok podstawowych danych o adresie podmiotu i godzinach otwarcia oraz przyjęć interesantów znajdziecie tu Państwo następujące działy: struktura organizacyjna i prawo lokalne. Każdy z tych działów zawiera szczegółową informację na wskazany temat.

  Struktura organizacyjna zawiera informacje na temat składu i kompetencji organów wchodzących w skład Stowarzyszenia

  W dziale prawo lokalne znajdą państwo podstawowe akty prawne wydane przez podmiot oraz akty, na podstawie których podmiot działa.

  Biuletyn Informacji Publicznej urzeczywistnia prawo do informacji publicznej przysługujące każdemu obywatelowi polskiemu. Jednakże prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, dlatego mogą Państwo nie znaleźć wszystkich interesujących Państwa informacji.

  W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej znajdą Państwob zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazanie organu lub osoby, które dokonały wyłączenia lub podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja ja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

   

  Akty prawne:

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz, 1198).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

   

    udostępnił SGIPPS dnia 2005-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra